Volume 2 Issue 1

Contents of Family Medicine and Community Health (FMCH) Volume 2 Issue 1

Original Research

The current status of community mental health services in three northern areas of China 
pp. 1-7(7)
Authors: Yang, Xiaoyi; Yang, Fengchi; Fu, Wenqing; Guo, Lingling; Xu, Lihua; Zhang, Hui

Types of community health services selected by urban and suburban residents in Nanjing and influencing factors
pp. 8-14(7)
Authors: Fan, Hong; Wang, Qianyuan; Wu, Yinyan

Correlation between KCNQ1 gene polymorphism and type 2 diabetes mellitus in Huaihai region of China
pp. 15-19(5)
Authors: Gao, Xing; Lv, Dongmei; Wang, Yan; Wang, Tao; Li, Wei; Zhang, Yanbo; Wei, Yaqin; Zhang, Jiali; Lu, Qian; Yin, Xiaoxing

Longitudinal study of a community hospital integrated model for diabetes management in the Beijing Jingsong community
pp. 20-27(8)
Authors: Zhang, Jiandong; Zhuang, Ning; Yuan, Mingxia; Gao, Lijuan; Bian, Chuan; Chen, Huaining; Chi, Qing; Hui, Suqing; Li, Guiying; Su, Yanli; Bao, Hongsong; Wan, Gang; Yang, Guangran; Yuan, Yuanshen

A perspective on the development of family medicine in China
pp. 28-34(7)
Author: Xu, Guoping

Case Study

Sudden loss of unilateral vision
pp. 35-36(2)
Author: Murtagh, John

Cochrane Updates & Nice Guidelines

COCHRANE UPDATES & NICE GUIDELINES
pp. 37-40(4)